AP16 – Risikoen for venøse tromboembolier hos patienter med lungekræft i stadium IIIA samt stadium IIIb+IV

Ansvarlig/responsible:
Thomas Decker Christensen

Venøs tromboemboli (VTE) hos patienter med cancer medfører en betydelig forværring af prognosen. Ligeledes er VTE en af de hyppigste dødsårsager hos cancerpatienter næst efter cancersygdommen selv, og VTE er desuden forbundet med en betydelig morbiditet samt nedsat livskvalitet. Anvendelse af antitrombotisk behandling til forebyggelse og behandling af VTE hos disse patienter er derfor vigtig og ligeværdig med anden potentiel livsreddende og lindrende behandling.

Med støtte fra DCCC (Danish Comprehensive Cancer Center) har vi etableret et multidisciplinært tværfagligt netværk for forskning i cancer-associeret trombose med repræsentanter fra forskellige regioner i Danmark.

Vi har desuden etableret internationalt samarbejde med to af de førende forskere på området: Professor i palliativ medicin, Simon Noble fra Cardiff University, United Kingdom samt Professor i epidemiologi Timothy L. Lash fra Winship Cancer Institute, Emory University, USA.

I dette netværk har vi i første omgang identificeret lungekræft som et centralt og vigtigt indsatsområde. Vi har derfor løbende afholdt møder i en større, multidisciplinær gruppe inden for VTE hos patienter med lungekræft med deltagelse af repræsentanter fra de store universitetshospitaler med henblik på at forberede nationale og multidisciplinære investigator-initierede studier omkring VTE hos patienter med cancer. Dette er sket i samarbejde med vores internationale samarbejdspartnere med henblik på at styrke det internationale forskningssamarbejde på området mhp. at sikre at den nationale forskning på området er af høj international kvalitet.

Den overordnede titel på vores projekt er: Venous thromboembolism in lung cancer: addressing gaps in evidence, empowering patients, and integrating information strategies in clinical practice.

Der er tale om stort projekt, dels baseret på danske sundhedsregistre, dels med en række kvalitative substudier, f.eks. studiet: Informationsbehov og præferencer hos patienter med lungekræft patienter, der får venøs tromboemboli.

Vi har derudover forberedt et ph.d.-studium med titlen: Venous thromboembolism in patients operated for primary lung cancer. Dette studium har opnået finansiering, og læge Amalie Lambert Mørkved er pr. 1. august 2021 indskrevet som ph.d.-studerende ved Health, Aarhus Universitet.

Vi har i koblet data fra danske registre, herunder Lungecancerregisteret. Vi har færdiggjort analyserne for risikoen for VTE blandt:  

1) Patienter med stadium IIIA primær lungekræft som gennemgår kurativt intenderet kemo-strålebehandling
2) Patienter med stadium IIIB + IV primær lungekræft som gennemgår ikke kurativt intenderet behandling.

Vi er således i skrivefasen og forventer at publicere artiklen i indeværende år.