AP13 – Lungekræft hos patienter under 50 år. Incidens, prognose og de socioøkonomiske konsekvenser

Ansvarlig/responsible:
Katrine Kristensen, hovduddannelseslæge, Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Gødstrup

Link to english summary

Lungekræft er den hyppigste kræftrelaterede dødsårsag i Danmark og i resten af verden. Det er primært en sygdom, der rammer ældre, men godt 2,5 % af lungekræftpatienterne er under 50 år på diagnosetidspunktet. Denne gruppe er dårligt repræsenteret i litteraturen, og der mangler viden om, hvorledes disse yngre patienter diagnosticeres, og hvordan det går dem efter deres kræftdiagnose. Mistanken til en lungekræft kan opstå senere i sygdomsforløbet, da symptomerne på en lungekræft så som hoste og åndenød, er symptomer på en lang række ikke-ondartet sygdomme, så som lungebetændelse, KOL eller astma. Dermed kan diagnoses for denne gruppe patienter blive forsinkede og resultere i et mere avanceret sygdomsstadie ved diagnose og dermed en dårligere overlevelse.

Formålet med projektet er at undersøge forhold, der leder til diagnosticering af lungekræft hos denne gruppe patienter, herunder symptomer. Vi vil karakterisere gruppen mht. alder, køn, overlevelse, type af lungekræft, udbredelse af sygdom mm. Vi vil sammenligne gruppen med den øvrige lungekræftpopulation for at se, om vi ser den samme forbedring i overlevelse over de seneste tyve år og for at identificere områder, der kan have brug for forbedring ift. diagnosticering af den yngre lungekræftpatient.

Derudover vil vi belyse de socioøkonomiske og familiemæssige konsekvenser forbundet med kurativ behandling for lungekræft hos yngre mennesker, der fortsat forventes at være tilknyttet arbejdsmarkedet. Forholdene vil blive sammenlignet med øvrige lignende patienter med tarmkræft for at identificereområder for unge lungekræft patienter, hvor der er behov for øget støtte efter deres kræftdiagnose.

Danmark råder over omfattende nationale registre omkring både lungekræftpatienter og socioøkonomiske forhold. Dette udgør en unik mulighed for at belyse de faktorer, der spiller ind i diagnosticeringen og de efterfølgende konsekvenser for lungekræftpatienterne. I dette studie ønsker vi at hente data fra Dansk Lunge Cancer Register (DLCR), CPR-register, Danmarks Statistik og Dansk Cancerregister.

Resultaterne af disse studier vil bidrage med nye og vigtige input til den kliniske hverdag i mødet med yngre patienter, hvor lungekræft formentlig i flere tilfælde skal medtages som differentialdiagnose. Desuden vil de belyse hvilke socioøkonomiske udfordringer patienterne kan opleve i efterforløbet af deres sygdom og identificere områder i forhold til rehabilitering der kræver forbedring

Status oktober 2023
Projektet har opnået godkendelse som Ph.D projekt udgående fra Aarhus Universitet. Forskningsteamet er blevet udvidet til at inkludere onkologer og der er opnået støtte fra patientforeningen for ALK positiv lungekræft. Derudover er der rettet henvendelse til palliative og rehabiliterings instanser for at opnå samarbejde.

Der er opnået yderligere finansiering fra Dansk Kræftforskningsfond og der er flere fondsandsøgning som afventer afgørelse. Der er indsendt ansøgning til indhentning og opbevaring af journaldata.

Projektet er således klar til opstart når der foreligger de endelige godkendelser og finansiering.