AP12 – Sarcopenia – an overlooked prognostic indicator in lung cancer

Ansvarlig/responsible:
Troels Lading, reservelæge, Hjerte- lunge- karkirurgi, Aarhus Universitetshospital

Link to english summary

Lungekræft er en af de hyppigste dødsårsager i verden og forårsager 1,7 millioner dødsfald hvert år. Cirka 80% af alle primære lungekræfttilfælde klassificeres som ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), og standardbehandling i tidlige sygdomsstadier er kirurgisk fjernelse af tumoren. Prognosen efter kirurgi forbliver dårlig hos en stor andel af NSCLC-patienter trods forbedringer af
diagnostisk og behandling. Det er derfor afgørende for at bedre behandlingen, at identificere nye specifikke faktorer for postoperative komplikationer, risikovurdering og overlevelse.
Sarkopeni er tab af muskelmasse, og forekommer ved kræfttyper, herunder NSCLC, hvor det estimeres at op mod 42% har sarkopeni. I de sidste to årtier, er forståelsen af skeletmuskulatur som værende et organ af betydning for andet end blot bevægelse blevet åbenlyst. Et stigende antal undersøgelser har bekræftet, at muskler fungerer som modulator af immunsystemet.
Skeletmusklerne er vist bl.a. at producere molekyler som er essentielle for opretholdelsen af immunfunktionen og udvikling af immunceller. Mængden af disse molekyler er vist at være
proportional forbundet med skeletmuskelmassen, hvilket underbygger en sammenhæng mellem sarkopeni og immunfunktion. Herudover, har sarkopeni også være relateret til tumorcellernes følsomhed over for immunterapi som en sekundær effekt af mangelfuld immunfunktion. Dette underbygges yderligere af, at patienter med sarkopeni og fremskreden NSCLC behandlet med immunterapi er vist at være mindre tilbøjelige til at opnå behandlingseffekt. Udover mangelfuld immunfunktion er der en øget tilbøjelige hos patienter med sarkopeni til at udvikle insulinresistens, og undersøgelser har vist, at insulinresistens har betydning for tumorprogression. På denne baggrund, er det derfor bydende nødvendigt at belyse sammenhængen mellem sarkopeni og NSCLC. Nylige små studier, der bruger CT-skanninger til at vurdere muskelmasse har beskrevet, at sarkopeni er et fremtrædende træk ved NSCLC selv med normalt eller højt BMI. Desuden er sarkopeni sat i forbindelse med dårligere overlevelse og øget risiko for kemoterapeutisk toksicitet hos forskellige kræfttyper, herunder NSCLC.

CT-verificeret sarkopeni, ofte udtrykt som muskeltværsnitsarealet på niveau med tredje lænderyghvivl er i et enkelte systematiske review foreslået som en mulig stærk prognostisk faktor for komplikationer og dødelighed hos patienter med NSCLC. Studiet refererer små studier med forskellige cancerstadier og forskellige måder at definere sarcopeni og vurdere muskelmassen på.
Projektet bliver udført som et nationalt studie hvor alle danske patienter diagnosticeret og kirurgisk behandlet for NSCLC i perioden 2003-2023 inkluderes (i alt ca. 14.000 patienter). Data fra Dansk Lunge Cancer Register og Danmarks Statistik indeholdende patientkarakteristik såsom alder, køn, operationstype, cancertype, cancerstadium, lungefunktion, socioøkonomisk position, herunder uddannelse, ansættelse og indkomst, komorbiditet og komplikationer i forbindelse med operationen inkluderes. Disse data kobles til CT-verificeret mål for muskelmassen, hvoraf sammenhængen mellem sarkopeni og muskelmasse beskrives.

Dette projekt vil utvivlsomt være den største undersøgelse af sammenhæng mellem muskelmasse og cancer generelt – og det største studie der belyser betydning af muskelmasse for prognosen, recidiv og overlevelse ved kirurgisk behandling af NSCLC. De tidligere studier på området omfatter mindre studier på mellem 100-1000 patienter. Med en national kohorte på omkring 14000 patienter vil resultaterne fra statistiske analyser blive lavet med høj nøjagtighed og høj ekstern validitet. Den store kohorte muliggør desuden subgruppe analyser for kræfttype og -stadium. Projektet kan potentielt have stor betydning for patienter med NSCLC gennem forbedret risikovurdering, beslutningstagen om behandling og vurdering af prognose. Det kan bane vejen for fremtidige interventionsstudier med fokus på at nedsætte forekomsten af muskeltab hos kræftpatienter og de rved bidrage til den enkelte patient behandlingsforløb gennem præ- og postoperativ rehabilitering. Data tyder på, at det formentlig ikke kun er ved lungekræft at muskeltab har en negativ indvirkning på overlevelsen, men at det også kan være tilfældet ved andre kræfttyper, herunder bugspytkirtelkræft, spiserørskræft, tyktarmskræft, æggestokkræft og brystkræft. Derfor kan resultaterne fra dette studie potentielt have indvirkning på store dele af kræftområdet og hvordan vi risikovurderer og behandler kræftpatienter i fremtiden.

Status oktober 2023
Projektet har opnået godkendelse som Ph.D.-projekt på Aarhus Universitet og fra 1. august 2023 er Troels Lading indskrevet som Ph.D.-studerende på projektet.

Alle tilladelser er opnået og der er søgt om datatræk fra Dansk Lunge Cancer Register og fra Danmarks Statistik. Aktuelt ventes der på datatrækket, imens pågår metodevalidering af bestemmelse af muskelmasse ud fra CT-skanninger. Det ønskede software er erhvervet og fungerer som forventet. Valideringsprojektet har bidraget med værdifulde erfaringer og kompetencer, heriblandt at vi har udviklet og testet en standardiseret analyseopskrift til brug i

Ph.D.-projektet. Det forventes at dataudtrækket vil være tilgængeligt primo 2024 hvor databehandlingen starter. 

Alle lungekirurgiske afdelinger i landet er engageret i projektet.