AP11 – Lungekræft hos den ældre, skrøbelige patient

Ansvarlig/responsible:
Danny Bech, 1. reservelæge, Hoveduddannelseslæge Geriatri, Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital

Link to english summary

Vi vil undersøge effekten af en særlig tværfaglig indsats mellem Geriatrisk Afdeling og Kræftafdelingen hos skrøbelige ældre patienter med nydiagnosticeret lungekræft.

Lungekræft er en alvorlig og dødelig sygdom. Forekomsten af sygdommen forventes at stige i takt med at flere overlever længere. Halvdelen af ældre nydiagnosticerede patienter med lungekræft har udbredt sygdom ved diagnosetidspunktet med en gennemsnitlig restlevetid på under 12 måneder. Skrøbelighed er et syndrom bestående af flere faktorer, som medfører en tilstand med øget sårbarhed over for belastninger. Selv mindre belastninger kan medføre alvorlig funktionsnedsættelse og øget dødelighed hos den skrøbelige ældre patient. Et nyt stort studie har vist en forekomst af skrøbelighed hos 45% af ældre patienter som diagnosticeres med lungekræft. Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) er en geriatrisk arbejdsmetode, som kan identificere og forsøge at håndtere modificerbare faktorer hos en skrøbelig patient. CGA er tidskrævende, hvorfor det er nødvendigt at kunne finde de skrøbelige patienter, som vil få glæde af geriatrisk vurdering.

Igangværende studier:
Validering af et systematisk screeningsredskab til at finde de ældre patienter med nydiagnosticeret lungekræft,
som har muligt modificerbare årsager til skrøbelighed. Vi undersøger screeningsredskaberne G8 og mG8, som
benyttes internationalt.

Planlagte studier:

  1. Undersøgelse af 452 patienter med lungekræft i data fra et tidligere RCT med CGA vs. ikke-CGA. Grupperne undersøges mhp. om der er forskel i overlevelse, dødsårsager og konsekvenser af sygdomsforløb på evnen til at leve selvstændigt (fx behov for hjemmehjælp).
  2. Pilotprojekt, Multicenter-RCT (Aarhus Universitetshospital, Regionshospitalet Gødstrup samt Aalborg Universitetshospital). Ved hjælp af screeningsredskabet valgt i det igangværende studie identificeres skrøbelige patienter med lungekræft på diagnosetidspunktet. Hos den ene halvdel tilbydes CGA-baseret behandling (som supplement til vurdering og behandling ved Kræftafdelingen) med den aktuelle standard for behandling ved Kræftafdelingen. Hos den anden halvdel tilbydes aktuelle standard behandling ved Kræftafdelingen. Vi undersøger effekten af CGA-baseret behandling i forhold til blandt andet overlevelse, fuldførelse af planlagt onkologisk behandling, bivirkninger til onkologisk behandling, funktionsniveau, livskvalitet og antallet af kontakter til primærsektoren (herunder egen læge).
  3. Biomarkører i skrøbelige patienter med lungekræft. Flere studier har påvist en vis sammenhæng mellem diverse biomarkører og skrøbelighed. Biomarkører har endnu ikke opnået tilstrækkelig klinisk signifikans og der mangler evidens og kliniske studier der viser sammenhængen mellem biomarkører og skrøbelighed hos patienter med lungekræft.
    Vi vil undersøge biomarkører i blodet hos med lungekræft (patienterne fra studie 2) for at se, om biomarkører kan bruges til at forudsige eller identificere skrøbelighed. Herunder om biomarkører kan understøtte den lægefaglige vurdering af, om en patient med lungekræft er skrøbelige eller ej og dermed være med til
    at sikre det bedst mulige behandlingstilbud.

    Perspektiv: På baggrund af projektet vil vi etablere et nyt tværfagligt, evidensbaseret standardtilbud til patienter med lungekræft. Dette også i tråd med de internationale anbefalinger fra The International Society of Geriatric Oncology (SIOG) og The American Society of Clinical Oncology (ASCO). Vores fund vil blive beskrevet og drøftet i faglige kredse mhp. at sikre mulighed for skalering og implementering på national plan.

Status oktober 2023
Der mangler fortsat finansiering, hvorfor tidsplanen for det samlede projekt er udskudt med 12. mdr.

Publikationer
Diagnostic accuracy of the geriatric screening tools G8 and modified G8 in older patients with lung cancer: A diagnostic performance study. Udgivet I Journal of Geriatric Oncology, DOI: 10.1016/j.jgo.2023.101645