AP10 – Bedre Langtidsoverlevelse for Danske Lungekræftpatienter

Ansvarlig/responsible:
Anja Gouliaev, MD, Ph.d.-studerende

Link to english summary

Lungekræft er den hyppigste årsag til kræftrelaterede dødsfald i Danmark, og ca. 4900 danskere bliver hvert år diagnosticeret med lungekræft. Siden år 2000 har det Danske Lunge Cancer Register (DLCR) monitoreret interventioner og endemål hos alle danske patienter diagnosticeret med lungekræft. Multidisciplinær team konferencer (MDT) i lungecancer udredning og behandling blev indført i Danmark fra 2008 i forbindelse med indførelsen af Lungekræftpakken. Her deltager alle de specialer, der er involveret i udredning og behandling af lungekræft, bidrager med viden om billeddiagnostik, patologi, lungefunktion, performancestatus mm. til en samlet vurdering af det optimale behandlingstilbud.

På trods af implementering af lungekræftpakke med henblik på hurtig udredning, samt forbedringer af behandlingstilbud til lungekræftpatienter, ligger langtidsoverlevelsen for danske lungekræftpatienter lavere end i de fleste andre nordiske lande. 1-års overlevelsen er 55,9 % i både Danmark og Norge, men 5-års overlevelsen opgøres til 32.5 % for kvinder og 25,6 % for mænd i Norge (2021) mod kun 23 % i Danmark (2021).

Epidemiologiske studier af ’Routes to diagnosis’, altså hvordan patienterne kommer frem til lungekræftdiagnosen, har vist at påvirke overlevelsen efter kræft. Idet der ikke er indført screening i Danmark, er der principielt tre veje til diagnosen; ved henvisning fra egen læge eller anden afdeling på baggrund af mistanke om lungekræft, som resultat af et CT-kontrol forløb og ved en akut eller ikke planlagt indlæggelse.

Med dette studie, vil vi validere Dansk Lunge Cancer Register (DLCR), undersøge faktorer, der kan påvirke langtidsoverlevelsen for norske og danske lungekræftpatienter, sammenligne MDT-konference i Norge og Danmark, samt undersøge, hvordan danske lungekræftpatienter bliver henvist til lungekræftudredning (Routes to diagnosis).

Metode: Inklusionskriterier er patienter der ifølge DLCR og the Norwegian Lung Cancer Registry (NLCR) blev diagnosticerede med non-småcellet lungecancer (NSCLC) imellem 2014 og 2016. DLCR og NLCR vil være primære datakilder. For at validere DLCR indhenter vi oplysninger fra patientjournaler fra 1000 NSCLCpatienter. Data indhentet fra journaler bliver opbevaret i en krypteret database i overensstemmelse med GDPR. Der planlægges gennemgang af 200 journaler fra hospitalet i Vestfold, Norge til supplering af oplysninger som ikke kan indhentes fra NLCR såsom rygeanamnese, alkohol og komorbiditet. Der planlægges interview af medlemmer fra MDT-konferencer fra norske og danske lungekræftcentre.
Spørgeskemaer er udsendt.

Ph.d.-projektet udgår fra Lungesygdomme og Allergi, Aarhus Universitetshospital samt Aarhus Universitet
og er opstartet 1. januar 2022.