Venous thromboembolism

Venous thromboembolism in patients with cancer is common and has a significant impact on the prognosis.

Ansvarlig/responsible:
Thomas Decker Christensen, Professor, overlæge, dr.med., ph.d., Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi & Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital

(VTE) hos patienter med cancer medfører en betydelig forværring af prognosen. Ligeledes er VTE og infektion de hyppigste dødsårsager hos cancerpatienter næst efter cancersygdommen selv.
Anvendelse af antitrombotisk behandling til forebyggelse og behandling af VTE hos disse patienter er derfor vigtig og ligeværdig med anden potentiel livreddende og lindrende behandling.

Med støtte fra Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) har vi etableret et multidisciplinært tværfagligt netværk for forskning i cancer associeret trombose med repræsentanter fra alle Regioner i Danmark.

Støtten har muliggjort et internationalt samarbejde med en af de førende forskere på området: Professor i palliativ medicin, Simon Noble fra Cardiff University, United Kingdom, hvorved særligt lungecancer er identificeret som et centralt indsatsområde.

I oktober måned 2020 og september 2021 er der således afholdt møder i en større, multidisciplinær gruppe inden for VTE hos patienter med lungecancer med deltagelse af
repræsentanter fra de store universitetshospitaler med henblik på at forberede nationale og multidisciplinære investigator-initierede studier omkring VTE hos patinter med cancer. Dette i samarbejde med Professor Simon Noble med henblik på at styrke det internationale forskningssamarbejde på området mhp. at sikre den nationale forskning på området er af høj international kvalitet.

Vi har bl.a. designet et ph.d. studium med titlen: Venous thromboembolism in patients operated for primary lung cancer. Dette studium har opnået finansiering, og Amalie L Kristensen er pr. 1. august 2021 indskrevet som ph.d. studerende ved Health, Aarhus Universitet. Herudover arbejdes der mod at planlægge og tilrettelægge studier omkring: 1) Patienter med stadium IIIa primær lungekræft som gennemgår kurativt intenderet kemo-stråle behandling og deres risiko for venøs tromboemboli samt 2) Informations behov og præferencer hos patienter med lungecancer der får venøs tromboemboli

Link to english summary