AP15 Måling af behandlingseffekt via blodprøver ved avanceret ikke-småcellet lungekræft – et randomiseret interventionsstudie

Ansvarlig/responsible:
Malene Frank, Afdelingslæge, Ph.D, Onkologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Næstved

Link to english summary

Præcis behandlingsmonitorering er essentiel for at undgå ineffektiv, dyr og bivirkningstung kræftbehandling som kan føre til forringet livskvalitet, væsentlige sundhedsøkonomiske udgifter og forringet overlevelse. Den eneste godkendte metode til at måle behandlingseffekten i dag er vha. CT-scanninger, som desværre ofte er upræcise og i nogle tilfælde inkonklusive.

Liquid biopsy er en simpel blodprøve, som analyseres vha. en speciel teknik, som gør det muligt meget præcist og helt individuelt at måle mængden af kræftcelle DNA – og dermed effekten af kræftbehandlingen.

I et nyligt afsluttet eksplorativt studie, udført i Region Sjælland, fandt vi at liquid biopsy målinger kunne spare patienter med avanceret ikke-småcellet lungecancer for 33% af ineffektive behandlinger. Baseret på disse resultater, udføres et randomiseret interventionsstudie med inklusion af patienter fra Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Nordjylland mhp. at undersøge om liquid biopsy mere præcist kan måle behandlingseffekten sammenlignet med standard scanninger.

Målet er at kunne:

  • ophøre med en uvirksom behandling i tide og dermed undgå unødige bivirkninger
  • skifte til en mere effektiv behandling rettidigt
  • tilpasse behandlingsvarigheden den enkelte patient, så langvarige unødvendige behandlinger kan undgås – og dermed også potentielle kroniske bivirkninger

Der forventes inklusion af ialt 160 patienter med avanceret ikke-småcellet lungekræft, som randomiseres imellem scannings-baseret behandlingsmonitorering (standard) og blodprøve-baseret behandlingsmonitorering (liquid biopsy). I blodprøve-gruppen vil behandlingen ophøre, såfremt blodprøverne viser sygdomsudvikling. Ydermere vil patienter, der er planlagt til 2 års immunterapi ophøre med behandlingen, når blodprøverne viser at der ikke er mere kræftcelle-DNA i blodprøverne – dvs. før de planlagte 2 års behandling.

I projektet foretages sundhedsøkonomiske cost-benefit beregninger. I opgørelsen af effektmålene indgår antal modtagne kræftbehandlinger, bivirkninger, samt udgifter til bivirkninger (medicinering, indlæggelser, konsultationer) og livskvalitet. Hermed bliver det muligt præcist at opgøre, hvorledes metoden kan gavne både patienterne og sundhedsøkonomien.

Resultaterne af studiet kan blive et vigtigt skridt på vejen til at ændre klinisk praksis for behandlingsmonitorering for lungekræft patienter, men perspektivet er at metoden kan anvendes på alle patienter med avanceret kræft.

Status juni 2024
Projektet er et prospektivt randomiseret interventionsstudie med forventet patient-inklusion i Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Nord. Patient-inklusion er påbegyndt i juli 2023 i Region Sjælland og nu er inklusion også startet i Region Syddanmark og Region Nord.