AP 6 The APPLAUS study

Ansvarlig/responsible:
Uffe Bødtger, overlæge, Lungemedicinsk Forskningsenhed, Sjællands Universitetshospital, Næstved Sygehus

Link to english summary

Formålet med APPLAUS-studiet er at undersøge om patienter med pleurasygdomme (kræft i lungehinde, infektion eller væskedannelse i lungehulen samt lungepunktering) får bedre behandling, når lægen har et brugervenligt beslutningsstøtteværktøj tilgængeligt. Vi vil udvikle en smartphone-app som er baseret på de nye guidelines (udkommet 2023), og som interaktivt støtter lægen i at levere guidelinebaseret behandling. Det er håbet, at det vil medføre kortere indlæggelsestid, omlægning fra indlæggelse til ambulant håndtering, nedsætte behov for akut kirurgi og forbedre overlevelse, dvs. mål som forbedrer kvaliteten og ressourceforbrug til glæde for både patienter og sundhedsvæsen.

De fleste patienter med lungehindesygdom, herunder kræft, håndteres af læger uden specialviden på området: akutlæger og mediciner eller kirurger uden for lungespecialet. Vi vil med app’en bringe specialistviden til ikke-specialisterne.

Væskedannelse i lungehulen kaldes i fagsprog for pleuraeffusion, og hvis årsagen er kræft, da kaldes væsken malign pleuraeffusion (MPE). MPE rammer ca 4000 personer/år i Danmark, og lungekræft er den hyppigste årsag. MPE er en tilstand som for den enkelte person, er forbundet stor sygdomsbyrde, nedsat livskvalitet og nedsat livslængde. For sundhedsvæsenet medfører MPE både indlæggelser og mange ambulante besøg mhp. lindrende drænanlæggelse til fjernelse af MPE.

En rundspørge foretaget af Dansk Lungemedicinsk Selskab indikerer, at MPE-håndtering på danske hospitaler udføres meget forskelligt, og samlet set desværre ikke udføres efter internationale standarder. Konsekvensen af dette er unødige indlæggelser og drænanlæggelser, unødig forlænget tid til diagnose og målrettet behandling, og deraf større symptombyrde og ressourceforbrug.

Beslutningsstøtteværktøjet som ligger til grund for app’en udvikles i tæt samarbejde med et internationalt team af eksperter fra flere fagområder. Disse beslutnings-algoritmer vil gennemgå vurdering i et ekspertpanel i det europæiske lungeselskab (European Respiratory Society). Appen udvikles med et professionelt software-firma, og tanken er at det endelige produkt skal være brugbart i både Danmark og udlandet, også i mindre bemidlede sundhedssystemer som i Indien eller Sydafrika. Når appen er færdigudviklet testes den i et lodtrækningsforsøg som udføres på 10 hospitaler fordelt på 2 hospitaler i hver region i Danmark. I alt 828 patienter inkluderes, og det primære endepunkt er færre dage på sygehus.

Vi forventer, at dette studie vil resultere i et brugbart produkt som kan implementeres let og simpelt på alle landets akutmodtagelser og andre afdelinger som håndterer patienter med MPE og andre pleurasygdomme.

Status oktober 2023

01.09.22 – 31.01.23: Projektet er i præ-PhD fase, og under udvikling ved kommende PhD-studerende, Aras Ali. I perioden er en del af bevillingen fra FCFL brugt til lønmidler ifm. projektarbejde, optimering af protokol, resuméer, forberedelse af patientinformation, fondsansøgninger, undervisning, etablering af samarbejde med projektpersonale og øvrige samarbejdspartnere ifm. projektet.
31.01.23 er aftalen om PhD-forløb med Aras ophørt, da han i stedet ønsker at komme tilbage til klinikken og færdiggøre sit hoveduddannelsesforløb.

01.02.23 – 31.08.23: Projektet er sat på pause, og i perioden bruges på etablering af samarbejde med ny præ-PhD-studerende.

01.09.23: Præ-PhD-studerende Casper Jensen overtager projektet og kan begynde indledende fase med projektforberedelser: Ansøgninger til SDU, VEK, fondsansøgninger, undervisning, etablering af samarbejde med projektpersonale, vejledere og øvrige samarbejdspartnere, evt. protokolforbedringer.